• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Cyberpies.pl

Regulamin określa warunki działania oraz korzystania ze sklepu internetowego, który funkcjonuje na zasadach dropshiping. Administrator sklepu swoją odpowiedzialność oraz swoje prawa i obowiązki realizuje jako pośrednika sprzedaży pomiędzy Klientem a Producentem/Dostawcą.  

§ 1. Definicje 

Serwis -sklep internetowy/portal zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Produktów pomiędzy Nabywcą a Producentem/Dostawcą funkcjonujący pod adresem internetowym www.cyberpies.pl oraz pod adresem email: sklep@cyberpies.pl, prowadzony przez Administratora. 

Administrator - firma Cyber Łukasz Kałębasiak 40-468 Katowice, ul. Górniczego Stanu 81/8, NIP: 6442994590, która świadczy usługi dostępu do zasobów Serwisu na rzecz Nabywców występując w roli pośrednika sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Producentem/Dystrybutorem

Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna działająca przez osobę umocowaną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Portalu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Administratora.

Producent/Dostawca -  osoba fizyczna lub prawna, która występuje w roli sprzedawcy, której produkty są oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego cyberpies.pl. 

Produkt - towar zaakceptowany przez Administratora, oferowany sklepie internetowym cyberpies.pl. 

Umowa Sprzedaży-  umowa zawieraną za pośrednictwem sklepu internetowego cyberpies.pl. pomiędzy Producentem a Klientem.

Zamówienie - składane przez Klienta w sposób przewidziany w pkt. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Cena - całkowita cena Produktu brutto (tj. zawierającą należne podatki), przedstawiana w sklepie internetowym cyberpies.pl.  

Koszty Dostawy - koszty przesłania Klientowi Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy.

Kod Rabatowy - kombinacja cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w sklepie internetowym powoduje udzielenie Klientowi rabatu. 

Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Administratora cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Portalu, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za wyraźną zgodą Klienta.

Regulamin Sklepu internetowego – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Administratora za pośrednictwem Portalu.

Usługa Elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Administratorem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 2. Postanowienia ogólne korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników za pomocą Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Portalu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Portalu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Administratora.

§ 3. Usługi elektroniczne

1. Administrator umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Administratora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Klient ma możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej - usługa Newsletter.

3. Administrator ma prawo do przeprowadzania konkursów i wprowadzania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Portalu

4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 4. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Producentem/Dostawcą

1. Umowa sprzedaży za pośrednictwem Portalu zawierana jest pomiędzy Klientem a Producentem.

2. Klient składa zamówienie na dany Produkt/y na stronie internetowej Portalu.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Zamówienie składane jest przez Klienta poprzez Sklep internetowy cyberpies.pl w następujący sposób:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b. Klient posiadający Konto potwierdza aktualność danych koniecznych za zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

c. Klient wybiera jeden ze sposobów dostawy (sposoby dostawy różnią się w zależności od Producenta/Dostawcy i gabarytów Produktu/ów). Przy czym w sytuacji, gdy w jednym koszyku znajdują się Produkty od różnych Producentów/Dostawców opłata za dostawę naliczana jest odrębnie za dostawę od każdego Producenta/Dostawcy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty.

e. Klient przesyła Administratorowi Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności - przycisk: „Zamów i zapłać”. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

g. Producent/Dostawca otrzymuje wiadomość e-mail wysłaną ze strony cyberpies.pl z Zamówieniem złożonym przez Klienta wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji Zamówienia danymi Klienta, które Producent/Dostawca zawiaduje zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. .

5. Administrator w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

6. Jeśli Zamówienie Klienta zostanie w całości lub części negatywnie zweryfikowane przez Producenta/Dostawcę, Administrator, bez nieuzasadnionego opóźnienia, wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z informacją o braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia na Produkty. Administrator bez nieuzasadnionego opóźnienia zwraca w takim wypadku całość lub część otrzymanej płatności (w zależności od stopnia zweryfikowania Zamówienia) Klientowi na otrzymany od niego rachunek bankowy (po uprzednim kontakcie z Klentem).

7. Jeśli Zamówienie Klienta zostanie w całości lub części zweryfikowane pozytywnie przez Producenta/Dostawcę, Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Producentem następuje z chwilą otrzymania przez Klienta na adres e-mail potwierdzenia otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

§ 5. Ceny i metody płatności

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich są cenami brutto.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Portalu.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. Administrator na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Producent po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Administratora do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Sposoby i terminy dostawy produktów

1. W celu maksymalnego skrócenia czasu dostawy, wszystkie zamówienia złożone na stronie Portalu wysyłane są bezpośrednio od Producentów/Dostawców

2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody Produktu są wskazywane Klientowi podczas realizacji Zamówienia w Portalu; metody i koszty dostawy Produktu wskazane są Klientowi każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Administrator udostępnia Klientowi w zależności od gabarytów i wagi Produktu następujące metody dostawy:

a. Przesyłka kurierska

b. Paczkomaty InPost

c. Paczka w Ruchu

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Producenta/Dostawcy oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5 Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Producenta jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Administratora - w przypadku płatności przez Klienta sposobu elektroniczne lub kartą płatniczą.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail sklep@cyberpies.pl informując o fakcie odstąpienia.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Producenta/Dostawcy.

3. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z adresem Producenta/Dostawcy, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane).

4. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Produktu Producentowi/Dostawcy w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy  jest do pobrania na Portalu www.cyberpies.pl.

5. Administrator w imieniu Producenta zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Produktu po otrzymaniu Produktu przez Producenta/Dostawcę i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Producenta o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Produkt, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Produktu.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:

a. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 8. Reklamacje i odpowiedzialność Producenta/Dostawcy

1. Producent/Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces realizacji zamówienia przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczące wad rzeczy) za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres Administratora (wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@cyberpies.pl zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Produktu i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Producenta/Dostawcy, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Produktu (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa) lub kurierem.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Producenta/Dostawcę naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Producenta/Dostawcy zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Producenta/Dostawcy) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. 

3. Producent/Dostawca odpowiada za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

4. Koszt wysyłania Klientowi nowego Produktu w przypadku uznania reklamacji przez Producenta pokrywa Producent/Dostawca.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem oraz przedsiębiorca działających na prawach konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Serwisu uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Administratora w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Portalu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Portalu.

5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

3. Administrator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie w Portalu w zakładce Regulamin.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 

7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

8. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
W serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.

Załączniki

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1. Polityka prywatności.

Załącznik 2. Zwroty i reklamacje produktów.

Załącznik 3. Formularz odstąpienia.


  • Sklep zamknięty

​Przerwa techniczna.
Kontakt tymczasowy:


cyberpies.pl@gmail.com